Ἐπιστολὲς
πρὸς Δημόνικον (2 τόμοι)
Βάσος Ἠλία Βογιατζόγλου

Τόμος 3ος σελίδες 288 - Ευρώ: 15,90
Τόμος 4ος σελίδες 272 - Ευρώ: 15,90

Πρίν ἀπό ὀχτώ περίπου χρόνια εἶχα τή χαρά νά δημοσιεύσω τίς δύο πρῶτες συλλογές τῶν «Ἐπιστολῶν πρός Δημόνικον», μιά σειρά φιλοσοφικῶν δοκιμίων σέ ἐπιστολική μορφή μέ γλῶσσα ἁπλή, κατανοητή. Τά δοκίμια αὐτά φιλοδοξοῦσαν νά ἀποτελέσουν μιάν ἀφετηρία ἀλλά καί ἕνα βοήθημα γιά κάθε φιλέρευνο ἀναζητητή στήν ἀπόφασή του νά ἰχνηλατήσει καί στή συνέχεια νά βιώσει τήν Ἀλήθεια.
Ἡ ἀπροσδόκητη ἀνταπόκριση πού σημείωσαν οἱ δύο πρῶτες συλλογές στό ἀναγνωστικό κοινό μέ ἐνθάρρυνε στήν ἔκδοση μιᾶς τρίτης συλλογῆς καί στή συνέχεια στή συγκέντρωση καί δημοσιεύση τῆς παρούσας τέταρτης συλλογῆς μέ τριάντα νέες «Ἐπιστολές πρός Δημόνικον». Μόνιμη ἀφετηρία μου ὑπῆρξε πάντα ἡ προσπάθεια νά φωτιστοῦν ἀκόμη περισσότερες πτυχές, ἰδέες καί προτάσεις πού ἀφοροῦν στήν ἔρευνα τῶν μεγάλων καί προαιώνιων Ἀρχῶν καί κανόνων τῆς Δημιουργίας.
Μέ τήν τέταρτη αὐτή συλλογή κλείνει μιά τετραλογία φιλοσοφικῶν δοκιμίων τά οποία ἀντανακλοῦν τήν ἀφιέρωση μισοῦ περίπου αἰώνα ὄχι μόνο στήν ἀναζήτηση καί καταγραφή τῶν μεγάλων Ἀρχῶν πού συγκράτησαν μέχρι σήμερα τήν Δημιουργία ἀλλά καί στήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τους ὡς ἀξίες καί κανόνες ζωῆς στήν ρέουσα καθημερινότητα τοῦ βίου μας.
Ζητούμενο τῆς ἀναζήτησής μου ὑπήρξε πάντα μιά λιγότερο ὀδυνηρή ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς σύγχρονης πραγματικότητας τοῦ κόσμου, ἔτσι όπως προκύπτουν σάν ἀναγκαιότητες στήν καθημερινή μας ζωή κατευθύνοντάς την στόν ἔσχατο προορισμό της. Προορισμό, πού εἷναι ταυτόχρονα καί ἀφετηρία της.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο