Ο Ναύαρχος Γεώργιος Κακουλίδης
Νικόλαος Δ. Νικολαϊδης

Σελίδες 160
Ευρω: *
ΚΑΚOYΛΙΔΗΣ προς ΖΑΪΜΗΝ:

«…Η νυσταλέα Υμών ιδιοσυγκρασία θα δεχθή και τούτο σιωπηλώς… Και τότε έξαλλος εκ χαράς ο Βασιλεύς θα είπη προς τον Όνον Λαόν: Εγώ δε ο Ημίονος Βασιλεύς, δια του Στρατού μου, θα λακτίσω τον Όνον Λαόν. Ποία τα επιχειρήματα άτινα, με πείθουν ότι με απατάτε; 1) Διότι ο Βασιλεύς απατά διαρκώς …ούτως ώστε να εξαναγκάση και τον…να δηλώση…τον δε…ότι ο Βασιλεύς σας δεν έχει ουδέ του τελευταίου αχθοφόρου την τιμήν … 2) Διότι…η ημιονική ιδιοσυγκρασία του Βασιλέως…και αι πράξεις του αποδεικνύουσιν… 3)Διότι εις το έκφυλον μίσος του υπέταξε τα εθνικά συμφέροντα…

…Άλλως, κύριε Πρόεδρε, θα ηρχόμην να σας συντρίψω τον εγκέφαλον ίνα εκλίπη και ο τελευταίος Πολιτικός της εθνικής Ανοχής…Αυτό το ικρίωμα άλλως τε έχω εκλέξη εγώ δια να κρεμάσω τον Βασιλέα, αν αυτός δεν κρεμάση εμέ…

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο