Οι Αρκάδες - Η καταγωγή, ο χαρα­κτήρας, η διασπορά τους στην αρχαι­ότητα και η συμβολή τους στον πο­λιτισμό
Μαρία Βλασσοπούλου - Καρύδη

Σελίδες 212
Ευρω: 24,00

Οι Αρκάδες με τους αγώνες, τον πολιτισμό και το χαρακτήρα τους κληροδότησαν το Αρκαδικό Ιδεώδες, που αποτελεί όραμα και συνε­κτικό δεσμό όχι μόνο για τον ελληνισμό αλλά και για ολόκληρη την ανθρω­πότητα, που θα πρέπει να αξιοποιήσει την ιστορία της για μια ουσιαστική πρόοδο μέσα στις υπαρκτές κοσμογονικές εξελίξεις.

The Arcadians through their struggles, the culture and their character, bequeathed the Arcadian Ideal, a vision and cohesive bond not only to Hellenism, but also to the whole of mankind, which needs to exploit his history in order to make a real progress amidst the present world-shaking developments.

<= Επιστροφή στο Παρασκήνιο